Algemene voorwaarden voor adverteerders

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advertentiecontracten gesloten met Youropi Media B.V.
Praktische gang van zaken:
1. Voor aanvang van de campagne dienen door Adverteerder ontwikkelde en in te zetten materialen inclusief tekstlinks door Youropi.com goedgekeurd te worden.
2. Uiterlijk twee werkdagen voor start van een campagne dienen alle materialen bedoelt voor banners in het bezit van Youropi te zijn (aanleveren op traffic@youropi.com). Wordt de campagne later aangeleverd dan overeengekomen of wordt de startdatum uitgesteld, dan neemt de einddatum toe met het aantal dagen dat de campagne later is aangeleverd vermeerderd met twee werkdagen.
3. Youropi is bevoegd om zonder opgave van redenen een campagne te weigeren, in te trekken, terug te trekken of voortijdig af te breken,  indien volgens haar inschatting of door bezwaren of protesten de campagne in strijd zou kunnen komen met de belangen van Youropi, haar partners, enige wettelijke bepaling, maatschappelijke normen en waarden, de goede smaak of goede zeden, dan wel onrechtmatig zou kunnen zijn jegens derden.
4. In geval van weigering, intrekking, terugtrekking of voortijdig afbreking van een campagne is Youropi nimmer aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade van Adverteerder of derden.

Levering campagne op basis van views:
5. Bij de vaststelling van het aantal geleverde views is de berekening door het Youropi Ad-systeem bepalend. De Adverteerder ontvangt wekelijks een tussentijdse update en na afloop van de campagne een uitgebreide rapportage.
6. Youropi spant zich in gedurende de campagneperiode de gevraagde hoeveelheid views gelijkmatig te verdelen. 

Rechten van derden:
7. Adverteerder staat er voor in dat de door haar aangeleverde campagne op geen enkele wijze inbreuk maakt op enige aan derden toekomende rechten, waaronder begrepen rechten van intellectuele eigendom. Voorts staat Adverteerder er voor in dat zij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is de campagne te (doen) openbaren.
8. Adverteerder vrijwaart Youropi zowel in als buiten rechte en stelt Youropi schadeloos voor alle kosten (inclusief proceskosten en kosten voor juridische bijstand), schade en interesten, welke voor Youropi ontstaan als gevolg van aanspraken van derden op basis van de in het kader van deze overeenkomst uitgevoerde campagne(delen).

Overmacht:
9. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Youropi waardoor zij niet aan een of meer verplichtingen uit de overeenkomst jegens Adverteerder kan voldoen, is Youropi ten allen tijde gerechtigd de nakoming van haar  verplichtingen op te schorten en/of kostenloos te annuleren. Youropi is nimmer aansprakelijk voor enige voor Adverteerder daaruit voortvloeiende schade.
10. Indien de overmachtsituatie aan de zijde van Youropi een periode van een maand of meer bedraagt, kunnen beide 
partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder dat partijen recht hebben op vergoeding van schade.

Aansprakelijkheid:
11. Indien Youropi tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen is haar aansprakelijkheid (voor zover wettelijk toegestaan) beperkt tot de directe schade die als gevolg van het schadetoebrengende feit is ontstaan. De aansprakelijkheid van Youropi in dit verband is steeds beperkt tot het bedrag dat Adverteerder aan Youropi verschuldigd zou zijn op basis van de campagne, tot een minimumbedrag van € 5.000,--. Youropi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Betalingen:
9.  Facturatie geschiedt 50% bij het aangaan van de overeenkomst en 50 % bij levering van de campagne. Bij bedragen onder de €2.500,-wordt 100 % direct gefactureerd.
10. Alle bedragen zijn in Euro’s en exclusief eventueel verschuldigde BTW, tenzij anders bepaald. De Adverteerder zal de gefactureerde bedragen zonder korting, inhouding of verrekening voldoen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
11. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Adverteerder, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Vanaf het intreden van het verzuim is Adverteerder over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd.

Beëindiging:
12. Youropi heeft het recht de overeenkomst (al dan niet met onmiddellijke ingang) te beëindigen, zonder dat enige aanmaning vereist is en zonder aan adverteerder enige vergoeding verschuldigd te zijn, indien: a.) de Adverteerder een of meer der verplichtingen uit de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten niet of niet volledig nakomt; b.) zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst door Youropi niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Youropi kan worden verwacht.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
13. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van een geschil is de rechter te ‘s-Hertogenbosch bevoegd.